ล็อกเก็ตเยาวราช

 

ล็อกเก็ตเยาวราชได้รับการจัดสร้างโดย    คุณปธิกร   ขันธะรี   เจ้าของห้างทองเยาวราช อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ  ศิษย์ที่ดูแลรับใช้หลวงปู่ และได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียว ที่ได้รับการอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่แสง จันดะโชโต ที่  วัดป่าพุทธรัตนวนาราม   ต.ปิ่งโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่    14 ก.พ. 2562    นับได้ว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกขององค์หลวงปู่ที่ได้ออกจากวัดแห่งนี้

 

ล็อกเก็ตเยาวราชได้รับการบรรจุมวลสารสำคัญยิ่งแห่งวงศ์กัมมัฏฐาน

1. โลหิตธาตุหลวงปู่แสง
2. เกศาหลวงปู่แสง
3. อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น
4. อัฐิธาตุหลวงปู่ฝั้น
5. โลหิตธาตุหลวงตามหาบัว
6. เกศาหลวงปู่แหวน
7. เกศาหลวงปู่ชอบ
8. เกศาหลวงปู่ชา
9. อัฐิธาตุหลวงปู่เทศก์
10. ชานหมากหลวงปู่ผาง
11. อัฐิธาตุหลวงปู่เสาร์
12. อังคารธาตุหลวงปู่ขาว
13. เกศาสมเด็จญาณสังวร
14. อังคารธาตุหลวงปู่ขาล
15. อังคารธาตุหลวงปู่เจี๊ยะ
16. อังคารธาตุหลวงตาพวง
17. อังคารธาตุหลวงพ่อพุทธ

 

จำนวนการจัดสร้าง

1. ล็อกเก็ตขนาดตั้งโต๊ะ    1    องค์        (ถวายหลวงปู่ )
2. ล็อกเก็ตฉากทองหลังทองคำ     1    องค์
3. ล็อกเก็ตฉากทองหลังเงิน         12    องค์

 

 

 

 

ล็อกเก็ตเยาวราชได้จัดสร้างจำนวนน้อย เพราะยึดมวลสารธาตุขันธ์ของพ่อแม่ ครูอาจารย์
สายกัมมัฏฐานเป็นสำคัญ จึงนับได้ว่าเป็นสุดยอดล็อกเก็ตของหลวงปู่แสง หรือ  สุดยอดล็อก
เก็ตแห่งวงศ์กัมมัฏฐาน

ล็อกเก็ตเยาวราชได้รับการบรรจุธาตุขันธ์ของครูอาจารย์สายกัมมัฏฐานนับได้ว่า วิเศษยิ่ง
แล้วยังได้รับการเมตตาอธิษฐานจิตโดย  หลวงปู่แสง จันดะโชโต   ทำให้ล็อกเก็ตเยาวราช
นี้สมบูรณ์ ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง

ใครที่ได้ครอบครองล็อกเก็ตเยาวราชนี้ ต่างหวงแหน เพราะทราบถึงความสำคัญที่สุดของมวลสารและ

ธาตุขันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาบรรจุในล็อกเก็ตเยาวราชนี้